Rättsskydd

Rättsskydd

Såväl företagare som privatpersoner kan ha rätt till bistånd för advokatarvode från en försäkring i form av rättsskydd.

 

För en företagare kan rättsskydd tas i anspråk från företagarförsäkringen. Som privatperson kan rättsskydd åtnjutas från hemförsäkringen, bilförsäkringen, båtförsäkringen m m.

 

Rättsskydd gäller som regel med en självrisk om 20 procent (i förekommande fall 25 procent) för såväl företagare som privatpersoner. En företagarförsäkring har samtidigt också en grundsjälvrisk om ca 8.000 kronor medan hemförsäkringarna m m ofta har en grundsjälvrisk om 1.500 kronor.

 

Högsta ersättningsbelopp för en företagarförsäkring uppgår normalt till 5 basbelopp exklusive moms, för år 2017 till 224.000 kronor. Momsen ersätts dock inte från försäkringsbolaget, eftersom företagaren normalt har avdragsrätt för densamma.

 

För privatpersoner gäller vanligen ett högsta ersättningsbelopp om 200.000 kronor, även om vissa försäkringar kan ha såväl högre som lägre maxbelopp.

 

Rättsskydd beviljas i övrigt normalt för tvister som kan avgöras vid allmänna domstolar såsom tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen samt även vid t ex fastighetsdomstolen. Rättsskyddet gäller dock inte för biträde vid t ex hyresnämnden men väl i samband med ett överklagande av sådant avgörande.

 

Observera samtidigt att Du inte kan få rättsskydd om tvisten rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp.

 

Söker Du vårt biträde hjälper vi Dig självfallet med att ställa samman en ansökan om rättsskydd till berört försäkringsbolag.

<< gå tillbaka