Rättshjälp

Rättshjälp innebär att Du kan få hjälp betala delar av kostnaden i t ex olika tvistemål. Rättshjälpen täcker del av kostnaden för advokat. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

 

Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag eller liknande. Dödsbon kan också i vissa fall få rättshjälp. För att få rättshjälp skall Du som huvudregel ha haft minst en timmes rådgivning med advokaten enligt rättshjälpslagen. Du får vidare inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) som överstiger 260.000 kronor per år. Det skall samtidigt finnas behov av juridisk hjälp och det skall vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna för angelägenheten.

 

Observera samtidigt att Du inte kan få rättshjälp om tvisten rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp.

 

Om Du har försäkring med rättsskydd som täcker den rättsliga angelägenheten kan Du som regel inte få rättshjälp. Möjligheten att få rättshjälp är även begränsad när det gäller sådant skadestånd som t ex kan betalas ut ur en ansvarsförsäkring.

 

Du kan oftast inte få rättshjälp i ärenden som gäller enklare registreringsåtgärder (t ex ansökan om lagfart eller inteckning av en fastighet) eller för upprättande av handlingar såsom självdeklaration, testamente, äktenskapsförord eller gåvohandling. Du kan inte heller få rättshjälp för förrättande av boutredningen eller i ett ärende som rör bodelning i annat fall än när det är fråga om klander.

 

Hur mycket kostar det och hur går man till väga?

Vi hjälper Dig självfallet att ställa samman en ansökan om rättshjälp.

 

Om Du beviljas rättshjälp skall Du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för rättshjälpen. Staten bidrar med resterande del. Rättshjälpsavgiftens storlek beror på Dina ekonomiska förhållanden.

 

Rättshjälpsavgiften betalas som regel med en grundavgift i samband med biträdets början. Avgiften tas därefter ut löpande allt eftersom vi arbetar med Ditt ärende.

 

Kom också ihåg att Du, utöver rättshjälpen, som regel alltid måste betala en första rådgivningstimme, enligt rådande rättshjälpstaxa (för år 2017 1.678 kronor per timme inklusive moms).

<< gå tillbaka