Allmänna villkor för advokatuppdrag - advokatfirman Grönvall HB - 2016:1

1. Tillämpningsområde
Villkoren äger tillämpning på uppdragsavtalet mellan klient, advokat, advokats biträden och den advokatbyrå där dessa verkar, i det följande gemensamt benämnda ”Advokatbyrån”.
2. Förhållandet till god advokatsed m m
Advokatbyrån ska utföra uppdrag i enlighet med Vägledande regler om god advokatsed och står därmed under advokatsamfundets disciplinära tillsyn och kontroll. Advokatens främsta plikt är att tillvarata klientens intressen. Advokaten har en lagstadgad tystnadsplikt till skydd för klienten. Dessa villkor gäller i den mån annat ej följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.
3. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta
Arvode skall utgå med skäligt belopp enligt (4.1.2 i) Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Till grund för arvodet ligger samtliga i ärendet förekommande åtgärder och kontakter. Advokatbyrån äger rätt att fortlöpande under uppdraget debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp a conto. Advokatbyrån har rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg. Saknar faktura bestämd förfallodag skall betalning erläggas senast en månad från det fakturan avsänts eller krav på betalning eljest framställts. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Advokatbyrån förbehåller sig rätt avvika från ersättningsnorm från försäkringsgivare eller liknande i den mån annan ersättning är skälig. Advokatbyrån förbehåller sig rätt avträda vid utebliven eller bristande betalning.
4. Ansvarsbegränsning
Advokatbyrån har lämplig försäkring för sin verksamhet. Advokatbyrån ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till tre [3] miljoner kronor.
6. Tillämplig lag och tvister
Uppdragsavtalet skall vara underkastat svensk materiell rätt. Tvister med anledning av uppdragsavtalet skall hänskjutas till avgörande av svensk domstol eller prövas av advokatsamfundets konsumenttvistnämnd,
https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/.

<< gå tillbaka